მომსახურების პირობები

ერთის მხრივ, შპს „იუბილი“ (ს/კ 420432099), შემდგომში „კომპანია“ და მეორეს მხრივ, ubill.ge ვებ-გვერდის მომხმარებელი, შემდგომში „მომხმარებელი“, წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე, შესაბამისი მომსახურების მიღებაზე ნების გამოხატვისთანავე, თანხმდებიან შემდეგ პირობებზე:

მუხლი 1. შეთანხმების საგანი და არსებითი პირობები

1.1. წინამდებარე შეთანხმების პირობების შესაბამისად, ubill.ge-ს მომსახურებით სარგებლობაზე ნების გამოხატვით მომხმარებელი სრულებით ეთანხმება შეთანხმების ყველა ჩამოთვლილ პირობას, თანხმობის დაფიქსირებისთანავე.

1.2. შეთანხმების პირობების შესაბამისად, მომხმარებლის მიერ ubill.ge -ს ვებ-გვერდის მეშვეობით მოკლე ტექსტური შეტყობინებების დაგზავნის მიზნებისთვის, მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას წინამდებარე წესებსა და პირობებზე, ubill.ge მისი პარტნიორი ოპერატორი კომპანიების მიერ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნის სისტემასთან (შემდგომში “სისტემა”) დაშვების მეშვეობით კომპანიის (ubill.ge) მომხმარებლებისთვის შესაძლებელს ხდის, როგორც საინფორმაციო ხასიათის, ასევე სარეკლამო მოკლე ტექსტური შეტყობინებების (SMS) გაგზავნას მათ უშუალო მომხმარებლებთან, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ სხვადასხვა ქსელის აბონენტებს. აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ, მომხმარებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს კომპანიას წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული ტარიფების შესაბამის საზღაური.

1.3. ubill.ge მომხმარებლის მიერ გაგზავნილი SMS შეტყობინებების აბონენტებამდე მისატანად სარგებლობს სხვადასხვა პარტნიორი ოპერატორი კომპანიების მომსახურებით.

1.4. მომხმარებლის მიერ სათაურის (სახელწოდების/Brandname) შემდგომში სათაური-ს რეგისტრაცია.

1.4.1. მომხმარებელმა ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის მიზნით უნდა დაარეგისტრიროს ტექსტური შეტყობინებების სათაური. იგი უფლებამოსილია დაარეგისტრიროს შეუზღუდავი რაოდენობის სათაური. ყველა სათაურს ენიჭება არხი. არხი განაპირობებს სათაურით გაგზავნილი მესიჯების გზას ubill.ge-დან აბონენტამდე.

1.4.2. ახალი სათაურის რეგისტრაცია ავტომატურად არ განაპირობებს მის აქტივაციას. სათაურის აქტივაციის პროცესი შესაძლებელია გაგრძელდეს არანაკლებ 48 საათისა.

1.4.3. კომპანია უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს ცალკეული სათაურის აქტივაციის მოთხოვნა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე.

1.4.4. ახალი სათაურის დასამატებლად კომპანია უგზავნის მის პარტნიორ ოპერატორს მოთხოვნას ელ.წერილის საშუალებით წინასწარ შეთანხმებულ ელექტრონულ მისამართზე. ოპერატორი ვალდებულია დაადასტუროს ან უარი უთხრას სახელწოდების დამატებაზე. გარდა წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესით კომპანიასთან/ოპერატორთან წინასწარ და მოგვიანებით შეთანხმებული სახელწოდებებისა (სათაურებისა)

1.5. სარეკლამო სახის შეტყობინების გაგზავნა

1.5.1 სარეკლამო სახის შეტყობინების გაგზავნისას, ტექსტი უნდა შეიცავდეს კოპანიის იდენთიფიკატორს (ID), რომ არასასურველი შეტყობინებების დასაბლოკად შეტყობინების მიმღებმა შეძლოს კომპანიის დაბლოკვა.

1.5.2 კომპანია აწარმოებს სიას, რომელშიც აღრიცხულია ყველა ის ნომერი, რომელმაც გამოაგზავნა მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91260. ამ სიას ეწოდება "სტოპ სია“.

1.5.3 „სტოპ სია“-ში შემავალ ნომრებზე ინფორმაცია მესამე პირებზე არ გაიცემა, გარდა კანონით და ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
2.1. კომპანია

2.1.1. კომპანია უფლებამოსილია გააგზავნოს საინფორმაციო მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ცვლილებების შემთხვევაში წინამდებარე შეთანხმების პირობების შესაბამისად, სხვადასხვა ქსელის აბონენტებთან.

2.1.2. კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე მოახდინოს ცვლილება წესების და პირობების.

2.1.3. კომპანია უფლებამოსილია, შეინახოს ან/და დაამუშავოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია კომპანიის მიერ მომსახურების განხორციელების მიზნით. კომპანია უფლებამოსილია გამოიყენოს ეს ინფორმაცია მარკეტინგისა და გადახდისუნარიანობის კონტროლის მიზნით, რაზეც მომხმარებელი უპირობო თანხმობას აცხადებს კომპანიის მომსახურების გამოყენებისთანავე.

2.1.4. კომპანია მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ კამპანიაში მონაწილე აბონენტის ნომრებს და გაგზავნილ ტექსტებს ინახავს მის სისტემაში უვადოდ და ხელმისაწვდომია კომპანიისთვის.

2.1.5. კომპანია არ არის უფლებამოსილი, გასცეს ინფორმაცია მომხმარებლის მობილური ნომრებისა და შეტყობინების ტექსტების თაობაზე მესამე პირებზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2.1.6. კომპანია ვალდებულია შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს მის ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის უტყუარობა და სისწორე. თუმცა პასუხისმგებლობა არ ეკისრება კომპანიას მისი ბრალეულობის გარეშე გამოწვეული ტექნიკური ხარვეზებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანების შემთხვევაში.

2.1.7. კომპანიის პასუხისმგებლობა მისი ბრალეულობით/დაუდევრობით გამოწვეული ნებისმიერი დანაკარგის ან ზარალის გამო, შემოიფარგლება მხოლოდ იმ თანხით, რომელიც მომხმარებელმა გადაიხადა შესაბამისი მომსახურებისათვის.

2.2. მომხმარებელი

2.2.1. მომხმარებელი კომპანიის მიერ შესაბამისი მომსახურების გასაწევად კომპანიის მხრიდან მისგან კონკრეტული ინფორმაციის მოთხოვნისას, ვალდებულია, რომ მიაწოდოს ზუსტი, უტყუარი და სრულყოფილი ინფორმაცია.

2.2.2. მომხმარებელი ვალდებულია არ გამოიყენოს „ubill.ge“ მომსახურება შემდეგ შემთხვევებში: (ა) კანონით აკრძალული საქმიანობის, მომსახურების ან საქონლის სარეკლამოდ. (ბ) რელიგიური შინაარსის მესიჯების გასაგზავნად, (გ) აბორტის ან სასქესო უჯრედების დონაციის სარეკლამოდ, (დ) პორნოგრაფიული სერვისებისა და ვებ-გვერდების სარეკლამოდ, (ე) ნებისმიერი ისეთი ინფორმაციის გავრცელებისათვის, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას.

2.2.3. მომხმარებელი ვალდებულია მოკლე ტექსტური შეტყობინების შინაარსი შეუსაბამოს „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს. ამასთან, მომხმარებელი ვალდებულია არ გააგზავნოს ისეთი ტექსტური შეტყობინებები, რომლებიც შეიცავს მოწოდებას სახელმწიფო არეულობისკენ ან ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას სახელმწიფო ინსტიტუტების სახელით.

მუხლი 3. მომხმარებლის რისკები და დამატებითი პასუხისმგებლობები

3.1. კომპანიას არც ერთ შემთხვევაში არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერ დანაკარგზე, დაზიანებასა თუ ხარჯზე, მათ შორის მომხმარებლის შემოსავლის პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკარგვაზე. პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვა არ ეხება პირად დაზიანებას ან სიკვდილს, რომელიც გამოწვეულია კომპანიის დაუდევრობის შედეგად.

3.2. კომპანიას არ აკისრია პასუხისმგებლობა მომხმარებლისთვის განკუთვნილი ინფორმაციის სისწორეზე, გაგზავნის დაგვიანებაზე ან მოუსვლელობაზე, შეცდომებსა ან დანაკარგზე, აგრეთვე სერვერის ვირუსებსა ან სხვა სახის დაბინძურებებზე, დესტრუქციულ ქმედებებზე, რომელიც გადაეცა მომხმარებლის კომპიუტერულ სისტემას კომპანიის ვებ-გვერდით სარგებლობისას.

3.3. წინამდებარე შეთანხმების პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი თანახმაა, გაათავისუფლოს კომპანია ნებისმიერი პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მომხმარებლის მიერ მესამე პირის ინფორმაციის ან ვებ-გვერდის გამოყენებისას.

3.4. კომპანია არაა პასუხისმგებელი არაპირდაპირ დანაკარგზე, შედეგობრივ დანაკარგზე, მონაცემების დაკარგვაზე, შემოსავლის ან სარგებლის დაკარგვაზე, საკუთრების დანაკარგზე ან დაზიანებაზე და/ან მესამე პირის მოთხოვნის გამო დანაკარგზე, რომელიც წარმოქმნება კომპანიის ვებ-გვერდის გამოყენებისას ან კომპანიის მომსახურების შეძენისას.

3.5. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიამ გადადგა ყველა გონივრული ნაბიჯი ინტერნეტ თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად და მომხმარებლის მიღებული პირადი მონაცემების მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევის დადგომისას, როდესაც კომპანიის კომპიუტერულ სერვერებზე შესაძლებელია მოხდეს არა ავტორიზებული პირების წვდომა.

3.6. გაგზავნილი შეტყობინების შინაარსზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. შეტყობინების სათაურზე ასევე სრულიად პასუხისმგებელია მომხმარებელი. მომხმარებლის მიერ არაკეთილსინდისიერი მიზნებისათვის სათაურის ან/და შეტყობინების ტექსტის გამოყენების შემთხვევაში, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს, მათ შორის, ნებისმიერი იმ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, რაც გამოიწვია მისმა ასეთმა ქმედებამ.

3.7. შეტყობინების მიმღების მხრიდან ნებისმიერი სახის პრეტენზია მომხმარებელმა თავად უნდა გაარკვიოს ყველა შესაბამის სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციაში, იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინების მიმღების ნომერი მომხმარებლის მიერ არის მოწოდებული.

3.8. კომპანია თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან აბონენტების ქსელში ჩართულობაზე ან აქტიურობაზე. კომპანიის ნომრებზე შეტყობინების გაგზავნისას ადრესატამდე მისვლა შესაძლებელია მერყეობდეს 50-80%-იან დიაპაზონში. მომხმარებელი ატარებს ამ უკანასკნელ რისკს, შესაბამისად, კომპანიას პასუხისმგებლობა არ ეკისრება განხორციელებული კამპანიის სრული მოცულობიდან ადრესატებთან მისული შეტყობინებების პროცენტულ მაჩვენებელზე.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

4.1. მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საბანკო გადარიცხვით, TBC Checkout-ით და გადახდის ტერმინალებით.

4.2. იმ შემთხვევაში, თუ თანხის გადარიცხვის დანიშნულებაში არ არის მითითებული ინვოისის ნომერი ან მომხმარებლის ანგარიშის ID, კომპანია უფლებამოსილია, თანხა დაუბრუნოს თანხის გადამხდელს.

4.3 მომხმარებელი უფლებამოსილია, კომპანიას მიმართოს წერილობითი ფორმით და მოითხოვოს პირად ბალანსზე არსებული დადებითი ნაშთის უკან დაბრუნება/განაღდება. თანხის უკან დაბრუნება განხორციელდება ამგვარი მიმართვიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში და იმგვარად, რომ კომპანია უფლებამოსილია, დააკავოს დასაბრუნებელი თანხის 10% (ათი პროცენტი) პირგასამტეხლოს სახით.

4.4 მომხმარებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ თუ პირად ბალანსზე თანხის ჩარიცხვიდან/შეტანიდან უკანასკნელი 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის განმავლობაში არ განხორციელდა მისი გამოყენება, კომპანია უფლებამოსილია, გაანულოს მომხმარებლის პირად ბალანსზე არსებული ნაშთი იმგვარად, რომ ჩამოჭრილი თანხა ჩაითვლება პირგასამტეხლოდ.

მუხლი 5. ფორს-მაჟორი (დაუძლეველი ძალა)

5.1. კომპანია თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის დაუძლეველი ძალის მოქმედების შემთხვევაში, რომლის დროსაც შეუძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება.

5.2. დაუძლეველი ძალის ქვეშ იგულისხმება გარემოებები, რომლებიც არ არსებობდნენ ხელშეკრულების დადების დროს და რომელთა დადგომა, თუ ზემოქმედება მხარეებს არ შეეძლოთ თავიდან აეცილებინათ და გადაელახათ.

5.2.1. დაუძლეველი ძალის გარემოებებს მიეკუთვნება სტიქიური უბედურებები (წყალდიდობა, მიწისძვრა, ხანძარი და სხვა), აფეთქებები (მათ შორის ტერორისტული თუ დივერსიული აქტები), საომარი მოქმედებები (მათ შორის სამოქალაქო არეულობები და გაფიცვები), ხელისუფლების ისეთი აქტები, რაც არსებითად აფერხებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და სხვა.

5.3. დაუძლეველი ძალის პირობებში, კომპანია პასუხს არ აგებს მომსახურების შეუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზე, როდესაც ასეთი შეფერხებები გამოწვეულია ქმედებებით, რომელიც სცდება მისი შესაძლებლობების გონივრულ ფარგლებს, მათ შორის ბუნებრივი მოვლენების ან სტიქიების შემთხვევები ან მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული შედეგები. 5.4. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიამ მიიღო ერთი და იგივე ან მსგავსი შეკვეთა ერთდროულად რამდენიმე მომხმარებლისაგან და მას ხელი შეეშალა მისი მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებაში, ფორს-მაჟორული გარემოებიდან გამომდინარე, კომპანია საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტს რომელი შეკვეთა შეასრულოს და რა მოცულობით.

მუხლი 6. დავის წარმოშობა და მისი გადაწყვეტის წესი

6.1. მხარეთა შორის წარმოშობილი დავები შესაძლებელია გადაწყდეს ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ შეძლებენ მოლაპარაკების საფუძველზე დავის გადაწყვეტას, მაშინ ნებისმიერი დავა მხარეთა შორის განხილულ იქნება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 7. კონფიდენციალურობა

კომპანია და მომხმარებელი თანხმდებიან შემდეგზე: ინფორმაციის კონფიდენციალურობა მკაცრად იქნება დაცული და არ გამჟღავნდება პირდაპირი, ან არაპირდაპირი გზით მესამე მხარეზე, გარდა წინამდებარე შეთანხმებით და კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

მუხლი 8. გარდამავალი დებულებები

8.1. თითოეული მხარე ვალდებულია შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები ორმხრივი კეთილი ნებისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების შესაბამისად.

8.2. შეთანხმების ცალკეული პუნქტის ბათილობა არ იწვევს შეთანხმების დანარჩენი პუნქტის ბათილობას.

8.3. პირადი მონაცემების პოლიტიკაში კომპანიის მიერ დაწვრილებითაა აღწერილი, როგორ გროვდება და ინახება მომხმარებლის პირადი/კონფიდენციალური ინფორმაცია.

8.4. წინამდებარე შეთანხმების პირობები და პირადი მონაცემების პოლიტიკა წარმოადგენს კომპანიასა და მომხმარებელს შორის არსებულ მთლიან შეთანხმებას. სხვა გამოხატული ან ნაგულისხმევი პირობები არ არის ამ შეთანხმების ნაწილი.

8.5. წინამდებარე შეთანხმების პირობებსა და ვებ-გვერდზე მოცემულ სხვა პირობებსა და წესებს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, უპირატესად გამოიყენება წინამდებარე შეთანხმების პირობები.

8.6. მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისა და კომპანიის მომსახურების გამოყენებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ სრულად ეთანხმება წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ თითოეულ პირობას.


ბოლო განახლების თარიღი 22 მაისი, 2022 წელი.

cookie
საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, შენ ეთანხმები Cookie ჩანაწერების გამოყენებას, მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Cookie პოლიტიკა საიტით სარგებლობის გაგრძელებით, შენ ეთანხმები Cookie ჩანაწერების გამოყენებას, მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Cookie პოლიტიკა
UP